Valikko

Tuula Haatainen

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti rp. Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs. 00530 HELSINKI. (09) 478 988. Y-tunnus: 0117005-2.

Yhteyshenkilö:

Verkkoviestintäkoordinaattori Jarkko Piirainen
jarkko.piirainen@sdp.fi
Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs.
00530 HELSINKI

 

2. Henkilörekisterin nimi

SDP:n presidenttiehdokas 2018 -henkilörekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– kampanjaan ja SDP:hen liittyvä viestintä ja markkinointi (esimerkiksi uutiskirjeet, sähköpostiviestit, tekstiviestit)
– kampanjaan liittyvän vapaaehtoistyön koordinointi (esimerkiksi sähköpostiviestit, tekstiviestit, puhelut)
– mielipidekyselyt

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– postiosoite
– asuinkunta
– asuinmaa
– tieto siitä, haluaako rekisteröity osallistua kampanjaan vapaaehtoisena työntekijänä
– rekisteröidyn valinnat kampanjaviestinnän osalta

 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Henkilöltä itseltään internetin välityksellä
– Henkilöltä itseltään kampanjaesitteen välityksellä

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö pitää lähettää rekisterinpitäjälle, ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä allekirjoitettu pyyntökirje skannattuna rekisterinpitäjän sähköpostiin.